TRASLADO DE MATRÍCULA | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

O prazo  para solicitar o traslado de matrícula será do 15 ao 30 de xuño.

Para tramitar a solicitude teredes que enviar ao correo electrónico do centro (cmus.pontevedra@edu.xunta.es) a seguinte documentación:

Solicitude de traslado(en PDF)

– Fotocopia do DNI

– Documentación xustificativa do traslado (matrícula noutro centro, contrato laboral, certificado de empadroamento, …)

– Certificado académico de estudos do centro de procedencia.

 

A concesión do traslado dependerá da existencia de prazas vacantes na especialidade á que se opta. En todo caso, os traslados resolveranse no mes de setembro.