PRESENTACIÓNS GRAO PROFESIONAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

NORMAS XERAIS

 Debido a actual situación relacionada ca Covid-19, para evitar aglomeracións de xente no centro,  todas as presentacións serán de xeito telemático (vía telefónica) para todas as materias que se imparten de xeito individual (instrumento, piano complementario e repentización) e para os conxuntos piano (1º e 2º curso). Só no caso da música de cámara e os demais conxuntos será de forma presencial.

Cada profesor/a chamará aos alumnos en horario de tarde, entre as 16:00h e as 19:00h de forma individual e pola orde establecida segundo os criterios aprobados polo claustro e consello escolar (consultar orde de prioridade mais abaixo). No caso do alumnado que cursa o  IES en horario de tarde o profesor/a deberá contactar co alumno/a en horario de mañá, xa que pola tarde non lles será posible atender a chamada.

É IMPORTANTE QUE NO  CASO DAS MATERIAS CON DOCENCIA SEMIPRESENCIAL SE RESPETE O HORARIO COMPLETO. NON SE PERMITE COLOCAR NINGUNHA MATERIA NO LUGAR DAQUELES DÍAS NON PRESENCIAIS DE LINGUAXE MUSICAL, ARMONÍA OU ANÁLISE. Esta norma é importante respetala por si nalgún momento temos que volver a docencia presencial nos dous días da materia.

  • A elección do horario individual farase dentro do mesmo curso por idade (empezando polos menores) e dentro da mesma idade segundo a letra  establecida administrativamente para o ano 2020 (letra  “T” ).
  • Orden de prioridade para escoller o horario de instrumento será: 
1º. De 1º a 4º de Grao Elemental (por curso e idade)
2º. 6º e 5º de Grao Profesional (por curso e idade)
3º. De 1º a 4º de Grao Profesional (por curso e idade)
  • No caso de que o profesor/a non puidese contactar co alumno/a ou familia a través dos teléfonos facilitados ao centro perderá o dereito de preferencia na elección de horario e pasará ao final do listado, sendo ubicado polo profesor/a ou Xefe de Departamento, no seu defecto, dentro do horario semanal correspondente. 
  • Para a elección de horarios nas materias de Música de Cámara e Conxuntos, comezarán a escoller os alumnos de 6º e 5º curso e despois de 1º a 4º. 
  • Se hai un grupo con membros de distinto curso, elixirán polo curso máis baixo. 
  • As presentacións das materias teórico-prácticas, así como agrupacións,…) faranse directamente nos horarios asignados ao comezar o curso. 
  • En calquera caso, o docente pode, ao seu criterio, impartir docencia de mañá se houbese alumnado interesado, e aínda que implicase a realización de xornada partida, con utilización da franxa horaria dispoñible de tarde.

 

LUNS, 5 DE OUTUBRO

GRAO PROFESIONAL – CONXUNTO DE PIANO (1º e 2º)

A presentación dos conxuntos de piano (1º e 2º curso de piano) farase de forma telemática, entre ás 16:00 e ás 19:00 h.

  

MARTES, 6 DE OUTUBRO

GRAO PROFESIONAL

Presentacións de Música de Cámara e Conxunto

Presenciais no centro según os seguintes horarios:

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
 

Xacobe Lamas

 

Mca cámara 1 12:00 214
Mca cámara 26 16:00 214
Conxunto 27 16:10 214
Conxunto 19 16:20 214

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
 

 

 

Humberto Cao

Mca cámara 23 12:00 313
Mca cámara 32 16:00 313
Mca cámara 39 16:10 313
Conxunto 25 16:20 313
Conxunto 18 16:30 313
Conxunto 24 16:40 313
Conxunto 22 17:00 313

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
Sergio Heredia Mca cámara 30 16:00 315

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
 

Víctor Pérez

Mca cámara 25 12:00 311
Mca cámara 44 16:00 311
Conxunto 20 16:10 311

 

 

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
 

Fernando Ramón

Mca cámara 42 16:00 207
Mca cámara 2 16:10 207
Conxunto 29 16:20 207
Conxunto 21 16:30 207
Conxunto 23 16:40 207

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
 

Arquímedes Artal

Mca cámara 46 16:00 417
Mca cámara 47 16:10 417
Mca cámara 45 16:20 417
Conxunto 48 16:30 417

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
David López Mca cámara 40 16:00 101
Conxunto 15 16:10 101

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
Ferrán Calatayud Mca cámara 33 16:00 413
Conxunto 8 16:10 413
Conxunto 9 16:20 413

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
Isidro García Conxunto 34 16:00 209
Conxunto 2 16:10 209

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
Marcos Padrón Conxunto 1 16:00 211
Conxunto 33 16:10 211

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
 

 

Paula Expósito

Conxunto 31 16:00 415
Conxunto 11 16:10 415
Conxunto 12 16:20 415
Conxunto 13 16:30 415
Conxunto 10 16:40 415

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
 

Antonio Simoes

Mca cámara 31 16:00 215
Mca cámara 41 16:10 215
Mca cámara 18 16:20 215
Conxunto 7 16:30 215

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
 

Begoña López

Mca cámara 38 16:00 410
Mca cámara 37 16:10 410
Conxunto 32 16:20 410
Conxunto 16 16:30 410
Conxunto 17 16:40 410

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
Pablo Estellés Mca cámara 34 16:00 414
Mca cámara 35 16:10 414
Mca cámara 36 16:20 414

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
 

 

 

Cándido Lorenzo

Mca cámara 27 16:00 Auditorio
Mca cámara 20 16:10 Auditorio
Mca cámara 28 16:20 Auditorio
Mca cámara 29 16:30 Auditorio
Conxunto 30 16:40 Auditorio
Conxunto 28 17:00 Auditorio
Conxunto 3 17:10 Auditorio
Conxunto 4 17:20 Auditorio
Conxunto 5 17:30 Auditorio
Conxunto 6 17:40 Auditorio

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
 

Fco J. Lavía

Mca cámara 12 16:00 416
Mca cámara 17 16:10 416
Mca cámara 15 16:20 416

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
Luz Alonso Mca cámara 4 16:00 316
Mca cámara 9 16:10 316
Mca cámara 8 16:20 316
Mca cámara 3 16:30 316
Mca cámara 5 16:40 316
Mca cámara 7 17:00 316

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
Susana Pérez Mca cámara 6 16:00 319

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
Sebastián Magdalena Mca cámara 10 16:00 308
Mca cámara 16 16:10 308

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
Raúl Cortés Mca cámara 13 16:00 411
Mca cámara 14 16:10 411
Mca cámara 11 16:20 411

 

 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
Sergio Pena Conxunto A 16:00 317
Conxunto B 16:10 317
Conxunto C 16:20 317
Conxunto D 16:30 317
Conxunto E 16:40 317
Conxunto F 17:00 317

 

PROFESOR MATERIA GRUPO HORARIO AULA
Begoña González Mca cámara 21 16:00 318
Mca cámara 22 16:10 318
Mca cámara 24 16:20 318
Mca cámara 43 16:30 318

 

 O conxunto de Metais non ten presentación este día, farase no primeiro día de clase.

O profesor David González Outumuro (Percusión, grupos 14, 19 e 26) fará a presentación de xeito telemático.

Os profesores de Música Antiga (Antonio Alvar, Uxía Delgado e Verónica Mangana) farán a presentación de xeito telemático.

 

MÉRCORES, 7 DE OUTUBRO

GRAO PROFESIONAL – INTRUMENTO

Presentación das clases de instrumento do Grao Profesional e de Repentización de Clave, Guitarra, Acordeón e ICPRB.

Ditas presentación serán telemáticas entre ás 16:00 e ás 19:00.

 

 

XOVES, 8 DE OUTUBRO

GRAO PROFESIONAL – RTA (Piano) e PIANO COMPLEMENTARIO

Presentación da Repentización de piano e  P.C.

Ditas presentación serán telemáticas entre ás 16:00 e ás 19:00.

 

 

VENRES, 9 DE OUTUBRO

 Inicio da actividade lectiva.