Normas para a realización dos ensaios | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Normas para a realización dos ensaios

NORMAS PARA A REALIZACIÓN DOS ENSAIOS

Cada especialidade terá un ou dous pianistas asignados cos que deberá coordinar o reparto do traballo e a participación nas actividades que inclúan ós seus alumnos.

Para concertar ensaio deberase acudir a falar directamente co pianista acompañante . No caso dos alumnos minores de idade, recoméndase que o primeiro ensaio sexa concertado polo pai/nai ou titor do centro.

A duración dos ensaios será determinada polo pianista acompañante tendo en conta a disponibilidade, a duración e dificultade do repertorio e os recursos dispoñibles.

No caso do Grao Elemental, recoméndase que o profesor/titor coordine co pianista acompañante para agrupar ós alumnos e optimizar o servizo.

Para a participación nas audicións, concertos, recitais ou premios, os alumnos deberán realizar alomenos 3 ensaios cunha periodicidade semanal.

Debido á saturación do Servizo, non se permitirá solicitar máis dun ensaio semanal, salvo cando haxa disponibilidade e non perxudique aos demáis alumnos.

Os ensaios poderán cambiar de hora e día dunha semana para outra en función da disponibilidade. É obrigación dos alumnos reservar espazo tódalas semanas. As faltas sen xustificar e sen notificación, implicarán pérdida do dereito a reservar a mesma hora.

 

PÉRDA DE AVALIACIÓN CONTINUA

Se o alumno quere dispoñer do Servizo, e se lle foi comunicada a pérdida de avaliación continua, deberá poñerse en contacto co titor e o pianista e seleccionar as obras de entre as traballadas durante o curso polo pianita cos alumnos da especialidade.

O prazo para solicitalo será de d ous meses de antelación ó examen e o alumno deberá realizar un mínimo de tres ensaios con periodicidade semanal.

 

RECITAIS DE FIN DE GRAO

O alumno deberá notificar ó seu pianista acompañante cun m es e medio de antelación a súa intención de realizar o recital de fin de grao. A data e hora da realización do mesmo será valorada entre o pianista, o titor e o alumno, para garantir unha mellor optimización dos recursos e evitar unha sobresaturación do pianista.

As obras a interpretar serán as traballadas durante o curso, xa se trate de obras completas ou movementos das mesmas.

 

PREMIO DE FIN DE GRAO

Os alumnos que queiran participar no Premio de Fin de Grao deberán comunicarllo ó seu pianista cun mes de antelación.

En ningún caso o pianista acompañante preparará novo repertorio para dita proba. Os alumnos deberán interpretar o mesmo repertorio traballado durante o curso (movementos ou obras completas), ou presentar o seu propio acompañamento.

Unha vez avaliados e rematado o período lectivo dos alumnos de 6o GP, terán prioridade para os ensaios os alumnos dos demáis cursos que aínda estean en período de avaliación/audicións. Os ensaios fóra do período lectivo dependerán da disponibilidade do pianista acompañante.

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

As actividades que se realicen fóra do Centro e impliquen alumnos ou agrupacións e queiran dispoñer do Servizo de Piano Acompañante, deberán socilitalo ó Departamento e deberá ser unha actividade aprobada en Consello Escolar e comunicada á Directiva.

En todo caso requerirase a comunicación con antelación para a necesaria organización do Servizo. No caso dos alumnos polo menos un mes antes. No caso das agrupacións, o necesario para a preparación do repertorio e a realización de alomenos dous ensaios.