Matrícula | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Matrícula

DOCUMENTACIÓN NECESARIA (a incluír no sobre de matrícula):

  1. IMPRESO DE MATRÍCULA.
  2. IMPRESO DE LIQUIDACIÓN DE PREZOS PÚBLICOS.
  3. CARNET DO CENTRO (e unha foto).
  4. 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET.
  5. AUTORIZACIÓN PARA A USO DE IMAXES DO ALUMNADO.

 

LIQUIDACIÓN DE PREZOS PÚBLICOS: Decreto 156/2002 do 18 de abril (DOG. 3/05/2002)

CONCEPTO

Grao Elemental

Grao Profesional
Matrícula curso completo 90,00 € 150,00 €
Matrícula disciplinas soltas (PENDENTES) 30,00 € 45,00 €
Servicios Xerais 11,00 € 11,00 €
Inscripción por 1ª vez 19,00 € 19,00 €

O importe da matrícula será a suma dos conceptos de curso completo, servicios xerais e ,no caso de apertura de expediente no centro, o de Inscripción por 1ª vez.

No caso de promocionar con materías pendentes deberán sumar o concepto de disciplinas soltas.

Os alumnos poderán liquidar a  totalidade dos prezos públicos no momento de formalizar a matrícula, ou ben fraccionar o pagamento e dous prazos: 50% no momento de formalizar a matrícula e o resto durante o mes de xaneiro do ano seguinte. En todo caso, deberá indicarse no impreso correspondente a opción elixida.

A falta de pagamento do segundo prazo dos prezos públicos producirá automaticamente a anulación da matrícula en tódalas disciplinas e suporá a perda das cantidades correspondentes ó primeiro prazo dos prezos públicos.

MODALIDADES DE MATRÍCULA GRATUITA OU BONIFICADA:

  • Por matrícula de honra (Grao Profesional).
  • Por beneficiario de familia numerosa.
  • Funcionarios e persoal laboral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (agás inscrición por 1ª vez e os servicios xerais).
  • Os beneficiarios de bolsas ou axudas ó estudio (Grao Profesional).

 

NOTA IMPORTANTE:

NON SE ADMITIRÁ O SOBRE MATRÍCULA QUE NON CONTEÑA TODA A DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE OU QUE SE PRESENTE FORA DE PRAZO.