FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Dentro do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación, FSE 2014-2020, establécense como actividades susceptibles de cofinanciamento as certificacións e a renovación de certificacións de calidade para os centros educativos. Este cofinanciamento enmárcase no obxectivo temático número 10 “Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente”, definido no artigo 9 do Regulamento (UE) número 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

O devandito cofinanciamento implica a inclusión do noso centro educativo na lista de operacións publicada de conformidade co artigo 115 do Regulamento (UE) No 1303/2013, apartado 2, e cuxas características se recollen no apartado 1 do anexo XII do citado regulamento.

Logo FSE

– Fondo Social Europeo:

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es

– Ministerio de Educación, Cultura e Deporte:

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/fse/presentacion.html

– Unidade administradora do FSE (UAFSE, Ministerio de Emprego e Seguridade Social):

http://www.empleo.gob.es/uafse