Cabinas de estudo

INSTRUCIÓNS E NORMAS PARA A ELECCIÓN E RESERVAS DE CABINAS DE ESTUDO ESPECÍFICAS PARA O CURSO 2021-2022

A seguintes normas e instrucións están dirixidas a optimizar e dinamizar o uso das cabinas no centro. Cabe sinalar que deben ser respectadas para que o funcionamento deste espazos sexa eficiente e útil.
  1. A folla de ocupación estará na conserxería do centro, diariamente, para que o alumnado poida ser inscrito polos conserxes.
  2. O oco será cumprimentado co seu nome e apelidos.
  3. O alumnado non poderá anotarse dous dias consecutivos, salvo que non estean ocupados os ocos ás 21h do dia anterior.
  4. Unha vez finalizado o período marcado para a inscrición, os ocos baleiros poderanse ocupar se fose necesario.
  5. Para a súa limpeza e desinfección, polo persoal cualificado do centro, as cabinas serán abandonadas puntualmente.*
  6. Por mor do COVID-19 o alumnado intentará ter a menor incidencia posible na aula.
  7. Os alumnos de vento (madeira e metal) utilizaran papeis ou panos desbotables para recoller as pingas resultantes da condensación no estudo do instrumento. Cando finaliza o estudio eliminaranse na papeleira habilitada para tal fin.*
  8. Ao abandonar a cabina despois do seu uso, o alumno deixará a ventá e a porta abertas para que se produza unha correcta ventilación do espazo.*
  9. A ausencia e non uso dunha franxa horaria da cabina reservada, terá que ser debidamente xustificada ao secretario a través dun email enviado ao CMUS. *

* O incumprimento destas normas implicará sancións para o alumnado