Cabinas de estudo | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Cabinas de estudo

INSTRUCIÓNS E NORMAS PARA A ELECCIÓN E RESERVAS DE CABINAS DE ESTUDO ESPECÍFICAS PARA O CURSO 2020-2021

A seguintes normas e instrucións están dirixidas a optimizar e dinamizar o uso das cabinas no centro. Cabe sinalar que deben ser respectadas para que o funcionamento deste espazos sexa eficiente e útil.
 1. A folla de ocupación estará na conserxería do centro, diariamente, para que o alumnado poida ser inscrito polos conserxes.
 2. A inscrición será rexistrada o dia lectivo inmediatamente anterior ao uso da cabina polo alumnado que o precise de xeito telefónico ou presencial.
 3. O oco será cumprimentado co seu nome e apelidos.
 4. O alumnado non poderá anotarse dous dias consecutivos, salvo que non estean ocupados os ocos ás 21h do dia anterior.
 5. Unha vez finalizado o período marcado para a inscrición, os ocos baleiros poderanse ocupar se fose necesario.
 6. Contarase con 8 cabinas de uso xeral. Destas, 3 contarán con piano.
 7. Sinalar, que o alumnado de piano, percusión e clave poderá solicitar o uso das súas aulas específicas a través do envío dun e-mail ao correo do centro. Para o uso das mesmas deberan agardar á confirmación do secretario.
 8. En ningún caso estará permitido o uso das cabinas por mais dun alumno de maneira compartida ou simultánea.*
 9. Para a súa limpeza e desinfección, polo persoal cualificado do centro, as cabinas serán abandonadas puntualmente.*
 10. Por mor do COVID-19 o alumnado intentará ter a menor incidencia posible na aula.
 11. Os alumnos de vento (madeira e metal) utilizaran papeis ou panos desbotables para recoller as pingas resultantes da condensación no estudo do instrumento. Cando finaliza o estudio eliminaranse na papeleira habilitada para tal fin.*
 12. Ao abandonar a cabina despois do seu uso, o alumno deixará a ventá e a porta abertas para que se produza unha correcta ventilación do espazo.*
 13. A ausencia e non uso dunha franxa horaria da cabina reservada, terá que ser debidamente xustificada ao secretario a través dun email enviado ao CMUS. *

* O incumprimento destas normas implicará sancións para o alumnado