AVISO: PROBAS ACCESO GRADO ELEMENTAL PIANO | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra
Por mor dun erro de forma na realización das probas de acceso a 2º e 3º curso de grao elemental de piano, convocamos a todos os aspirantes do tribunal nº1 para a realización do exercicio de lectura a vista da parte da proba instrumental o LUNS 12 de SETEMBRO ás 19:00 h. no auditorio do conservatorio
AVISO PROBAS ACCESO ELEMENtAL error