ACCESO GRAO PROFESIONAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra
MATRÍCULA: (chamamentos da lista de espera) 22 e 23 de setembro .
1º) Leer estas INSTRUCCIÓNS

2º) Cubrir os seguintes  IMPRESOS e a ENQUISA SOBRE DOCENCIA TELEMÁTICA

3º) Realizar o pago. Seguindo os pasos que se mostran no TITORIAL PARA FACER O PAGO DAS TAXAS

Achégase tamén información sobre as BOLSAS DE ESTUDOS

 

–> SOBRE AS MATERIAS QUE SE IMPARTEN NO 1º CURSO: INFORMACIÓN XERAL

Para a elaboración de horarios é importante que cumprimentedes unha enquisa sobre o horarios que cursen no colexio ou IES neste enlace:  ENQUISA
PUBLICACIÓN DOS RESULTADOS: RESULTADOS E ADMITIDOS
*Lista de Espera: o martes 22 de setembro procedeuse ao chamamento das lista de espera, nos instrumentos con prazas vacantes.

 

PRAZO DE RECLAMACIÓNS: ata o venres 26, ás 14 horas.

 

TRIBUNAIS (Datas, horas e inscritos)

 

NON PRESENCIAIS:  Canto, Contrabaixo, Fagote, ICPRB, Trombón, Trompa  –> INSTRUCCIÓNS E TRIBUNAIS

PRESENCIAIS (O resto): TRIBUNAIS e CHAMAMENTOS e INSTRUCIÓNS PARA O ACCESO AO CENTRO

 LINGUAXE MUSICAL (prégase a todos os aspirantes que traian a súa copia o día da proba) : PROBA

 

CRITERIOS E DESARROLLO DA PROBA:

Indicacións para o desarrollo das probas: Pinchar aquí

ACLARACIÓNS:

ACOMPAÑAMENTO MUSICAL: Non está permitido ningún tipo de acompañamento.

PARTITURAS: Non será necesario traer os orixinais.

PEZA DE MEMORIA: Non será requisito que o aspirante interprete de memoria.

*IMPORTANTE: Todos os aspirantes deberán presentar DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade.

 

Listados orientativos de obras e criterios: Linguaxe Musical Parte instrumental