ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE 1º | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

 

PRAZAS OFERTADAS

No seguinte enlace podedes consultar as prazas ofertadas para as probas de acceso a cursos distintos de 1º:    Táboa de prazas

CRITERIOS, TRIBUNAIS E INSCRITOS para as probas: GRAO ELEMENTAL

 

Podedes consultar a información sobre as probas (criterios de cualificación, listado orientativo de obras,…) nos seguintes enlaces: 2º clave , 2º guitarra 2º piano , 2º saxofón  , 2º violín , 3º frauta travesa  , 3º trompeta  , 3º violín  ,  4º clarinete

 

Os TRIBUNAIS DE GRAO ELEMENTAL, cos listados de inscritos, podedes consultalos a continuación : Tribunais Grao Elemental

IMPORTANTE:  Os/as aspirantes deberán presentarse en chamamento único na data e hora correspondente a cada un dos tribunais e deberán levar o DNI ou documento fidedigno de identificación.

PROBAS ACÚSTICAS PIANO: os aspirantes a 2ºGE de piano poderán facer probas acústicas no piano da proba o venres 17 e o luns 20 de xuño en horario de tarde. Para iso deberán anotarse na conserxería do centro ou por teléfono (886151545).

 

RESULTADOS PROBAS e PRAZO DE RECLAMACIÓNS (GE)

Podedes consultar os resultados ás probas de acceso ao GE no seguinte enlace:  Resultados_GE

 

O prazo de reclamacións será dende o momento da publicación ata o 29 de xuño (ás 14h) Poderase presentar reclamación cumprimentando o seguinte impreso:  impreso reclamación

 

MATRÍCULA DOS ADMITIDOS (GE)

Aqueles que resultaran admitidos poderán facer a matrícula os seguintes días:

Especialidades de Clave, Guitarra, Violín e Clarinete: 22 e 23 de xuño

Especialidades de Frauta travesa, Piano, Saxofón e Trompeta: 30 de xuño (unha vez rematado o prazo de reclamacións)

Para realizar a matrícula poderedes atopar as instrucións no seguinte enlace:  información matrícula

CRITERIOS, TRIBUNAIS E INSCRITOS para as probas: GRAO PROFESIONAL

 

A información sobre as probas (criterios de cualificación, listado orientativo de obras, etc.) nos seguintes enlaces:  2º canto2º frauta travesa  ,  2º piano   ,  3º canto   ,  5º percusion

 

Os TRIBUNAIS DE GRAO PROFESIONAL, cos listados de inscritos, podedes consultalos no seguinte enlace:  Tribunais Grao Profesional

 

IMPORTANTE:  Os/as aspirantes deberán presentarse en chamamento único na data e hora correspondente a cada un dos tribunais e deberán levar o DNI ou documento fidedigno de identificación.

 

PROBAS ACÚSTICAS PIANO: o aspirante a 2ºGP de piano poderá facer probas acústicas no piano da proba o venres 17 e o luns 20 de xuño en horario de tarde. Para iso deberá anotarse na conserxería do centro ou por teléfono (886151545).

RESULTADOS PROBAS e PRAZO DE RECLAMACIÓNS (GP)

Podedes consultar os resultados das probas de acceso no seguinte enlace:  Resultados_GP

O prazo de reclamacións será dende o momento da publicación ata o 28 de xuño (ás 14h) Poderase presentar reclamación cumprimentando o seguinte impreso:  impreso reclamación

MATRÍCULA DOS ADMITIDOS (GP)

Aqueles que resultaran admitidos poderán facer a matrícula o 21 e 22 de xuño seguindo as seguintes instrucións: información matrícula

PROBAS DE GRAO ELEMENTAL (2º – 4º curso)

As probas para 2º, 3º e 4º de elemental constarán de dous exercicios, que terán carácter eliminatorio e consistirán en:

  1. Interpretación, no instrumento da especialidade á que se opte, de dúas obras de libre elección e unha obra ou exercicio a primeira vista proposto polo tribunal.
  2. Exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os coñecementos de linguaxe musical.

Cada un dos exercicios cualificaranse de 1 a 10 e cumprirá unha cualificación mínima de 5 puntos para superar cada un.
A puntuación definitiva da proba será unha media ponderada do seguinte xeito:

  • Proba de interpretación instrumental: 60%
  • Proba de linguaxe musical: 40%

A puntuación final media, así calculada, será como mínimo de 5 puntos para poder superar a proba.

No caso de non superar un dos exercicios non se procederá ó cálculo da media ponderada.

 

Se precisas máis información das materias na páxina web do centro podes consultar as programacións didácticas dos distintos departamentos: https://www.conservatoriomanuelquiroga.gal/programacions-didacticas/

PROBAS DE GRAO PROFESIONAL (2º – 6º curso)

Estas probas estrutúranse en dúas partes:

  1. Proba de carácter práctico que avalía a interpretación instrumental.
  2. Proba que avalía os coñecementos teóricos e prácticos tendo en conta a distribución das materias correspondentes a cada especialidade instrumental nos diferentes cursos do grao profesional.

Cada un dos exercicios cualificaranse de 0 a 10 e cumprirá unha cualificación mínima de 5 puntos para superar cada un. A puntuación definitiva da proba será unha media ponderada do seguinte xeito:

  • Proba de interpretación instrumental: 70%
  • Proba de linguaxe musical: 30%

As puntuacións definitivas obtidas polo alumnado  será unha cualificación numérica de 0 a 10. A puntuación final media, así calculada, será como mínimo de 5 puntos para poder superar a proba.

De ser igual a cualificación, desempatarase pola puntuación obtida na proba de interpretación do instrumento.

 

Se precisas máis información das materias na páxina web do centro podes consultar as programacións didácticas dos distintos departamentos: https://www.conservatoriomanuelquiroga.gal/programacions-didacticas/

 

INFORMACIÓN XERAL DAS PROBAS

O aspirante deberá presentarse co seu DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade e as partituras orixinais das obras que interprete, no horario no que estea convocado.

ACLARACIÓNS:

ACOMPAÑAMENTO MUSICAL: No caso de que a obra a interpretar requira acompañamento, éste deberá ser aportado polo aspirante.

PARTITURAS: Será necesario traer os orixinais.

 

*IMPORTANTE: Todos os aspirantes deberán presentar DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade.

 

SOLICITUDE DE PROBA DE ACCESO

O PRAZO PARA SOLICITAR PROBA DE ACCESO A 2º, 3º, 4º DE GRAO ELEMENTAL E 2º, 3º, 4º, 5º, E 6º DE GRAO PROFESIONAL SERÁ do 25 de abril ao 12 de maio.

A solicitude realizarase de xeito online no enlace que figurará máis abaixo. Pero ningunha solicitude será valida ata que sexa enviada á secretaría do centro dentro do plazo (ata o 12 de maio ás 14 horas).

DE SER O CASO, AS PROBAS REALIZARÍANSE NA TERCEIRA SEMANA DE XUÑO (entre o 20 e o 23 de xuño de 2022).

 

*Son probas extraordinarias e non saen prazas ofertadas en todos os instrumentos. 

 

PASOS PARA SOLICITAR PRAZAS PARA AS PROBAS:

 

1) Acceder ao enlace de preinscripción: Pinchar aquí

2) Encher a folla de inscripción cos datos requeridos.

3) Imprimir ou descargar o resgardo de preisncripción e envialo antes das 14 horas do 12 de maio ao enderezo: cmus.pontevedra@edu.xunta.gal

No asunto da mensaxe debedes facer constar a palaba “Acceso” e o nome do aspirante.

Todos os aspirantes deberán confirmar a súa inscrición na proba de acceso antes das 14h do martes 7 de xuño da seguinte forma:

 

  • ASPIRANTES DE GRAO ELEMENTAL: Deberán entregar copia do DNI. Poden enviala por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.gal) ou presencialmente na secretaría (de 9 a 14h).

 

  • ASPIRANTES DE GRAO PROFESIONAL: Deberán entregar por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.gal) ou presencialmente na secretaría (de 9 a 14h), a seguinte documentación:

1.- copia do DNI

2.- Xustificante do pago de taxas (achégase titorial de cómo facer o pago):  Titorial taxas

3.- Documentación acreditativa da exención de taxas, no seu caso.

 

IMPORTANTE: Só poderán matricularse nas probas de acceso aqueles alumnos que previamente fixeran unha preinscrición no prazo prescrito (entre o 25 de abril e o 12 de maio)