Prazos e datas de interese no procedemento de acceso a cursos distintos de 1º: Consultar aquí

TRIBUNAIS (Datas e horas das probas)

 

Podedes consultar os tribunais (composición, datas e horas) e os aspirantes admitidos  para cada curso e instrumento na seguinte táboa: Tribunais e admitidos

 

PRAZAS OFERTADAS PARA CADA CURSO

 

Podedes consultar a oferta de prazas  para cada curso e instrumento na seguinte táboa: Prazas ofertadas

 

CRITERIOS PARA A REALIZACIÓN DAS PROBAS

Podedes consultar os criterios e información orientativas sobre as probas nos seguintes enlaces:

 

GRAO ELEMENTAL

    ACORDEÓN:  enlace

    CLARINETE : enlace

    GUITARRA:  enlace

    PERCUSIÓN:  enlace

    PIANO:

2º G.E.:  enlace

3º G.E.:  enlace

     SAXOFÓN:  enlace

     VIOLÍN:  enlace

GRAO PROFESIONAL

       I.C.P.R.B.:  enlace

PASOS PARA CONFIRMAR A SOLICITE DE PRAZA PARA AS PROBAS:

 

1) Enviar un email ao enderezo cmus.pontevedra@edu.xunta.gal antes das 14 horas do 25 de maio confirmando que o aspirante se vai presentar ás probas.

2) Achegar copia do DNI

No asunto da mensaxe debedes facer constar a palaba “Acceso” e o nome do aspirante.

PROBAS DE GRAO ELEMENTAL (2º – 4º curso)

As probas para 2º, 3º e 4º de elemental constarán de dous exercicios, que terán carácter eliminatorio e consistirán en:

  1. Interpretación, no instrumento da especialidade á que se opte, de dúas obras de libre elección e unha obra ou exercicio a primeira vista proposto polo tribunal.
  2. Exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os coñecementos de linguaxe musical.

Cada un dos exercicios cualificaranse de 1 a 10 e cumprirá unha cualificación mínima de 5 puntos para superar cada un.
A puntuación definitiva da proba será unha media ponderada do seguinte xeito:

  • Proba de interpretación instrumental: 60%
  • Proba de linguaxe musical: 40%

A puntuación final media, así calculada, será como mínimo de 5 puntos para poder superar a proba.

No caso de non superar un dos exercicios non se procederá ó cálculo da media ponderada.

 

Se precisas máis información das materias na páxina web do centro podes consultar as programacións didácticas dos distintos departamentos: https://www.conservatoriomanuelquiroga.gal/programacions-didacticas/

PROBAS DE GRAO PROFESIONAL (2º – 6º curso)

Estas probas estrutúranse en dúas partes:

  1. Proba de carácter práctico que avalía a interpretación instrumental.
  2. Proba que avalía os coñecementos teóricos e prácticos tendo en conta a distribución das materias correspondentes a cada especialidade instrumental nos diferentes cursos do grao profesional.

Cada un dos exercicios cualificaranse de 0 a 10 e cumprirá unha cualificación mínima de 5 puntos para superar cada un. A puntuación definitiva da proba será unha media ponderada do seguinte xeito:

  • Proba de interpretación instrumental: 70%
  • Proba de linguaxe musical: 30%

As puntuacións definitivas obtidas polo alumnado  será unha cualificación numérica de 0 a 10. A puntuación final media, así calculada, será como mínimo de 5 puntos para poder superar a proba.

De ser igual a cualificación, desempatarase pola puntuación obtida na proba de interpretación do instrumento.

 

Se precisas máis información das materias na páxina web do centro podes consultar as programacións didácticas dos distintos departamentos: https://www.conservatoriomanuelquiroga.gal/programacions-didacticas/

 

INFORMACIÓN XERAL DAS PROBAS

O aspirante deberá presentarse co seu DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade e as partituras orixinais das obras que interprete, no horario no que estea convocado.

ACLARACIÓNS:

ACOMPAÑAMENTO MUSICAL: No caso de que a obra a interpretar requira acompañamento, éste deberá ser aportado polo aspirante.

PARTITURAS: Será necesario traer os orixinais.

 

*IMPORTANTE: Todos os aspirantes deberán presentar DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade.

 

SOLICITUDE DE PROBA DE ACCESO

O PRAZO PARA SOLICITAR PROBA DE ACCESO A 2º, 3º, 4º DE GRAO ELEMENTAL E 2º, 3º, 4º, 5º, E 6º DE GRAO PROFESIONAL SERÁ do 17 ao 28 de abril de 2023.

A solicitude realizarase de xeito online no enlace que figurará máis abaixo. Pero ningunha solicitude será valida ata que sexa enviada á secretaría do centro dentro do plazo (ata o 28 de abril ás 14 horas).

DE SER O CASO, AS PROBAS REALIZARÍANSE NA SEGUNDA SEMANA DE XUÑO (entre o 5 e o 9 de xuño de 2023).

 

*Son probas extraordinarias e non saen prazas ofertadas en todos os instrumentos. 

 

PASOS PARA SOLICITAR PRAZAS PARA AS PROBAS:

 

1) Acceder ao enlace de preinscripción: Pinchar aquí

2) Encher a folla de inscripción cos datos requeridos.

3) Imprimir ou descargar o resgardo de preisncripción e envialo antes das 14 horas do 28 de abril ao enderezo: cmus.pontevedra@edu.xunta.gal

No asunto da mensaxe debedes facer constar a palaba “Acceso” e o nome do aspirante.